Browse Our Dictionary
H

heirloom

༡། ཞར་ཐོབ་ཤུལ་རྫས། = ཁྲིམས་ཡིག་དང༌། ཁ་ཆེམས་སོགས་ལས་ཕ་མེས་ནས་མར་བརྒྱུད་པའི་ནོར་སྐལ་གཞན་དང་དབྲལ་དུ་མེད་པའི་ས་ཞིང་དངུལ་དངོས་སོགས། ༢། གཡང་རྟེན། = ཕ་མེས་སོགས་ནས་མར་བརྒྱུད་པ་གང་ཞིག ཁྱིམ་ཚང་གི་རྒྱུ་ནོར་གྱི་ནང་ནས་གཅེས་ཤོས་སམ། གཡང་ཆགས་སའི་གཞིར་བརྩི་བའི་དངུལ་དངོས།