Browse Our Dictionary
H

helicopter

ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ། = སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་འགུལ་འཁོར་གྱི་ཆ་ལག་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་འཕུར་སྐྱོད་བྱེད་པའི་གཤོག་པ་མེད་པའི་གནམ་གྲུ་ཞིག་སྟེ། དེས་འཕྲེད་སྟེང་གང་དུའང་ཐད་ཀར་འཕུར་ཐུབ་ཅིང་ནམ་མཁར་འགུལ་མེད་ངང་ལྡིང་ཐུབ།