Browse Our Dictionary
H

help desk

རྒྱུས་སྟོན་གསོལ་ཅོག = དམིགས་བསལ་ཀམ་པུ་ཊར་དྲྭ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་མཁན་གྱི་མི་རྣམས་ལ་རོགས་རམ་དང་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་སྟོན་གྱི་ཞབས་ཞུ།