Browse Our Dictionary
H

helping interview

ཕན་པའི་དྲི་རྩད། = སེམས་ནད་བཅོས་ཐབས་སམ། སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་སྨན་པའམ་ལམ་སྟོན་ཁྱད་ལས་པས་འབྲེལ་ཡོད་གང་ཟག་དེར་དྲི་བ་དྲིས་ལན་བྱ་རྒྱུའི་ལས་རིམ།