Browse Our Dictionary
H

helpline

རོགས་འབོད་འབྲེལ་ལམ། = མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་པར་བརྒྱུད་དེ་དཀའ་ངལ་ཇི་འཕྲད་སྐོར་དྲི་རྩད་ཞུས་པར་ལམ་སྟོན་དང་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་མཐུན་རྐྱེན།