Browse Our Dictionary
H

hereditary

རིགས་རྒྱུད་ཀྱི། ཕ་མེས་ནས་བརྒྱུད་པའི། = ལུས་ཀྱི་ནད་དང༌། སེམས་ཀྱི་གཤིས་ཀ། ཐོབ་གོ་གནས་སོགས་ཕ་མེས་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་ཚུལ།