Browse Our Dictionary
H

heritage

ཤུལ་དངོས། = གནའ་དུས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་རིག་གཞུང་ངམ་ལེགས་བྱང་དང་དངོས་སུ་འབྲེལ་ཞིང༌། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གལ་གནད་ལྡན་པའི་སྐད་ཡིག་དང༌། སྲོལ་རྒྱུན། ཁར་དངོས་སོགས།