Browse Our Dictionary
H

hibernation

དགུན་ཉལ། = གནམ་གཤིས་གྲང་སར་སྲོག་ཆགས་འགའ་ཞིག་དགུན་དུས་རིང་གཉིད་མཐུག་པོ་ཁུག་པ་དང་འདྲ་བར་འགུལ་མེད་དུ་གནས་པའི་ངང་ཚུལ།