Browse Our Dictionary
H

hiccups

སྐྱིགས་བུ། = ཟས་སྤྱོད་སོགས་ལོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འདུ་བ་རླུང་འཁྲུགས་ཏེ། བྲང་ལ་གནས་པའི་གྱེན་རྒྱུའི་རླུང་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་འགགས་ཏེ། གྲེ་བའི་ལམ་ནས་ཨིག་ཅེས་པའི་སྒྲ་དེ་ལ་ཟེར།