Browse Our Dictionary
H

high five

མཐོ་འདེགས་ལྔ་སྦྱོར། = སྐྱེ་བོ་གཉིས་དཔུང་པ་མཐོར་འདེགས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་ལག་མཐིལ་བརྡབས་ནས་དགའ་སྣང་ངམ་འཚམས་འདྲིའི་བརྡ་སྟོན་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག