Browse Our Dictionary
H

high profile

༡། གྲགས་ཆེ་བ། = དོ་སྣང་དང་གྲགས་པ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་འདྲེན་པར་བྱེད་པའི་གོ་བབས་ཤིག ༢། གྲགས་ཆེ་བའི། = དོ་སྣང་དང་གྲགས་པ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་འདྲེན་པར་བྱེད་པའི།