Browse Our Dictionary
H

highlighter

གསལ་འདོན་སྨྱུ་གུ། = དེབ་དང་དུས་དེབ་སོགས་ཀྱི་གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག་ཁག་ལ་རྟགས་རྒྱག་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་སྣག་ཚ་མདངས་ཅན་གྱི་སྨྱུ་གུ་ཞིག