Browse Our Dictionary
H

hill station

རི་གྲོང༌། ལ་གྲོང༌། = རི་འགོའམ། ལ་སྟེང་དུ་ཆགས་པའི་སྔོ་ལྗང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་ཞིང། དབྱར་ཁའི་དུས་སུ་མི་ཚོས་སྤྲོ་སེང་དུ་བསྐྱོད་སའི་གྲོང་རྡལ་ལམ་གཞུང་གི་སྡོད་གནས།