Browse Our Dictionary
H

hinge

ཀབ་སྦྱར། = དངོས་པོ་གཉིས་མཐུད་བྱེད་དུ་བཀོལ་བའི་འགྱིག་ཚིའམ། ཡང་ན་ལྕགས་རིགས་ལས་གྲུབ་པའི་མཐུད་ཁ་འགུལ་སྐྱོད་ཐུབ་མཁན་ཞིག དཔེར་ན། སྒམ་དང་དེའི་ཁེབས་གཅོད་གཉིས་མཐུད་སྦྱོར་བྱས་ཡོད་པ་ལས་དེ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་གཅིག་འགུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ།