Browse Our Dictionary
H

hippocampus

མཚོ་རྟ་མ། = སེམས་ཚོར་དང་ཡུན་ཐུང་དྲན་པ། དེ་བཞིན་ཀླད་ཉིང་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་དང་འབྲེལ་བའི་ཀླད་པའི་ཕྱེད་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཞིག