Browse Our Dictionary
H

hoarding

༡། ལྐོག་གསོག་བྱེད་ས། = དངུལ་དངོས་སོགས་གསོག་འཇོག་བྱས་ཏེ་གཞན་གྱིས་མི་མཐོང་བའི་གནས་སུ་སྦ་བ། ༢། དྲིལ་བསྒྲགས་སྦྱར་པང༌། = ཁང་པའི་སྟེང་དང༌། ཡང་ན་རྒྱ་ལམ་གཡས་གཡོན་སོགས་སུ་འཛུགས་པའི་སྦྱར་པང་སྟེང་དུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་སྦྱོར་སའི་སྒྲོམ་གཞི།