Browse Our Dictionary
H

holiday package

གུང་གསེང་དོད་སྒྲིལ། = འགྲིམ་འགྲུལ་ལས་ཁང་ནས་རང་ཉིད་གུང་གསེང་འགྲོ་བའི་ཟས་དོད་དང་། སྡོད་གནས་ཟ་ཁང་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་གཏན་འབེབས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་བྱེད་ཚུལ།