Browse Our Dictionary
H

home ground

༡། ནང་གི་རྩེད་ཐང་། = རྩེད་འགྲན་རུ་ཁག་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩེད་ཐང་། ༢། རྒྱུས་མངའ་ཡོད་ས། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ནམ་ས་ཁུལ།