Browse Our Dictionary
H

homestay

ཁྱིམ་སྡོད་འགྲུལ་ཁང་། =ཕྱི་ནས་སྤྲོ་གསེང་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕེབས་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་དུས་སྐབས་རིང་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་སའི་ཁང་པ།