Browse Our Dictionary
H

homicide

༡། མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་གི་སྲོག་གཅོད་པའི་བྱ་བ། ༢། མི་གསོད་ལག་དམར། མི་གསོད་པ། = མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་ལས་རྩོམ་མཁན་གྱི་གང་ཟག