Browse Our Dictionary
H

hooke’s law

ཧུག་གི་ངེས་སྲོལ། = ནར་ལྡེམ་ཅན་གྱི་དངོས་རྫས་འཐེན་པའམ་བཙིར་བའི་ཚད་དང། དེའི་སྟེང་བབ་པའི་ཤུགས་དང་ཐད་ཀར་ཚད་མཉམ་པར་འདོད་ཚུལ།