Browse Our Dictionary
H

horizontal filing system

ཡིག་སྣོད་འཕྲེད་འཇོག་ལམ་ལུགས། = ལས་ཁུངས་དང་དཔེ་མཛོད་སོགས་ཀྱི་ནང་དཔེ་དེབ་དང༌། ཡིག་སྣོད། ཡིག་ཆ་སོགས་ཐད་སྒྲིག་མ་བྱེད་པར་མདུན་ཤོག་ཁ་ཡར་ཕྱོགས་ཏེ། ལེབ་མོར་འཕྲེད་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས།