Browse Our Dictionary
H

hotspot

༡། འདུས་གནས་ཆེ་ས། = གནད་དོན་ཆེ་བའི་བྱ་གཞག་ཅིག་གམ། ཉེན་ཚབས་དང་གནོད་འཚེ་ཆེ་བའི་ས་གནས་ཤིག ༢། དྲྭ་མཐུད་འདུས་གནས། = དྲྭ་རྒྱའི་མཐུན་འགྱུར་སྤྲོད་གནས་ཤིག་ནས་རའུཊར་མཐུད་རྗེས་ནང་ཁུལ་སྐུད་མེད་དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་སྐྱེ་བོ་དག་གིས་དྲ་རྒྱ་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་ས་ཁུལ།