Browse Our Dictionary
H

house party

ཁྱིམ་སྡོད་སྤྲོ་སྐྱིད། =མགྲོན་པོ་རྣམས་ཁྱིམ་བདག་གི་ནང་དུ་ཞག་སྡོད་བྱེད་པའམ་ཉིན་ཤས་སྡོད་པར་བྱེད་པའི་སྤྲོ་སྐྱིད་ཅིག