Browse Our Dictionary
H

housekeeper

༡། ཁྱིམ་གཉེར། = དུད་ཚང་ཞིག་གི་བཀོད་འདོམས་དང་འགན་ཁུར་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན། ༢། ནང་ལས་བྱེད་མཁན། = གསོལ་མགྲོན་ཁང་དང་ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་ཁག་གི་ནང་ལས་དང་གཙང་སྦྲ་བྱེད་མཁན་གྱི་ལས་མི།