Browse Our Dictionary
H

human immuno- deficiency virus (HIV)

རེག་དུག་གཉན་སྲིན། = ནད་འགོག་མ་ལག་གི་ཊི་ཕྲ་ཕུང་གཏོར་བརླག་བཏང་བ་བརྒྱུད་གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་ན་ཚ་སྤེལ་མཁན་གྱི་གཉན་སྲིན་ཞིག