Browse Our Dictionary
H

human resource management

མི་ཆ་བདག་གཉེར། = ལས་མི་གསར་འཚོལ་དང༌། དེ་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་ཉར་ཚགས། ལས་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་དོ་དམ་དང་སྟངས་འཛིན་གྱི་བྱ་གཞག