Browse Our Dictionary
H

human trafficking

མི་ཚོང༌། = ཉམ་ཐག་པའི་བུད་མེད་དང༌། ཕྲུ་གུ་སོགས་ཚུལ་མིན་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་སམ༌། ཡང་ན་ངལ་རྩོལ་གྱི་ལས་ལ་བཀོལ་ཕྱིར་དཔུང་ཤུགས་དང༌། སྡིགས་ར། བསླུ་བྲིད་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཉོ་ཚོང་གི་ཆེད་དུ་གནས་གཞན་དུ་བཙན་ཁྲིད་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད།