Browse Our Dictionary
H

hustings

འོས་འགུགས་ལས་རིམ། = འོས་བསྡུ་མ་བྱས་གོང་མང་ཚོགས་ལ་དམིགས་བསལ་གཏམ་བཤད་བྱེད་པ་སོགས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱེད་སྒོ་ཁག