Browse Our Dictionary
H

hydrogen

ཡང་རླུང། = ཁ་དོག་དང་དྲི་ངད་བྲལ་ཞིང་འབར་ནུས་ལྡན་ལ། ད་བར་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་པའི་དངོས་རྫས་མཐའ་དག་ལས་ཡང་བའི་རླུང་གཟུགས་ཁམས་རྫས་ཤིག རྡུལ་གྲངས། ༡ མཚོན་རྟགས། H