Browse Our Dictionary
H

hydrolysis

ཆུ་ནུས་རྫས་སྦྱོར། = ཆུའི་སེལ་སྦྱོར། ཆུའི་ནུས་པས་རྒྱུ་རྫས་གཅིག་རྒྱུ་རྫས་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་བྱེད་པའི་རྫས་སྦྱོར་ཞིག