Browse Our Dictionary
H

hydroponics

xx གཤེར་འདེབས། = བཅུད་རྫས་སྣོན་པའི་གཤེར་གཟུགས་སམ། བྱེ་མ་དང་རྡོ་ཧྲུག་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་རྩི་ཤིང་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་པའི་བྱ་རིམ་ཞིག