Browse Our Dictionary
H

hyoid bone

ལྕེ་རྩའི་རུས་པ། = ལྕེ་ཡི་རྩ་བར་གནས་ཤིང་ལྕེའི་ཤ་གྲིམ་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་པའི་དབྱིབས་རྨིག་ལྕགས་དང་འདྲ་བའི་རུས་པའི་མིང༌།