Browse Our Dictionary
H

hypertension

༡། ཁྲག་ཤེད་མཐོ་བའི་ནད། = སྤྱི་སྙོམས་ཀྱི་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ཁྲག་གི་རྒྱུག་ཤུགས། ༢། སེམས་ངལ་ཆེ་བའི་གནས་སྐབས། =དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་གནས་བབས།