Browse Our Dictionary
H

hypertonic

སྒྲིམ་ཤེད་མཐོ་བ། = མཐའ་སྐོར་དུ་གནས་པའི་རྒྱུ་ལམ་མམ། གཤེར་གཟུགས་ཤིག་ལས་ལྟོས་ཏེ་གཤེར་གྱི་གནོན་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་པའི་དོན།