Browse Our Dictionary
I

ice age

འཁྱགས་རོམ་གྱི་དུས་རབས། འཁྱགས་པའི་དུས་རབས། = ནུབ་ཕྱོགས་ཚན་རིག་པས་འཇིག་རྟེན་ཆགས་རབས་འཆད་པའི་སྐབས་སུ། དང་ཐོག་འཛམ་གླིང་གི་ས་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་མི་ལོ་དུང་ཕྱུར་མང་པོ་འཁྱགས་པས་ཁེངས་ཚུལ་བརྗོད་པའི་དུས་རབས།