Browse Our Dictionary
I

identification mark

ངོ་རྟགས། = མི་དང༌། སེམས་ཅན། ཅ་དངོས་སོགས་རང་འདྲ་གཞན་དང་མི་ནོར་བའི་ཆེད། ངོ་རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འཛིན་རྒྱུའི་གདོང་དང་ལུས་པོའི་ཡན་ལག་སྟེང་གི་ཤ་རྨེ་སོགས་སམ། ཡང་ན་ལུས་པོའི་ངོས་སུ་བཏབ་པའི་ངོ་རྟགས་སོགས།