Browse Our Dictionary
I

identity card

ངོ་སྤྲོད་ཤོག་བྱང༌། = རང་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་སྐབས་དཔང་རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འཁྱེར་རྒྱུའི་གཞུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། ལས་ཁུངས་སོགས་ནས་སྤྲོད་པའི་དོ་བདག་གི་མིང་དང༌། འདྲ་པར། ཁ་བྱང༌། སྐྱེས་ཚེས། མཚན་རྟགས་སོགས་འཁོད་པའི་ཤོག་བྱང༌།