Browse Our Dictionary
I

identity certificate

ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར། = རང་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་མིང་དང༌། འདྲ་པར་སོགས་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་འཁོད་པའི་དཔང་རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འཁྱེར་རྒྱུའི་ཁྲིམས་མཐུན་ཡི་གེ།