Browse Our Dictionary
I

illustrate

༡། གསལ་བཀྲོལ་བྱེད་པ། = གཞན་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་གཞན་གྱི་མ་རྟོགས་པ་དང༌། ལོག་པར་རྟོགས་པའི་ཆ་རྣམས་གྲོལ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་པའི་བརྡ་རྙིང༌།