Browse Our Dictionary
I

illustrate

༡། གསལ་བཀྲོལ་བྱེད་པ། = གཞན་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་གཞན་གྱི་མ་རྟོགས་པ་དང༌། ལོག་པར་རྟོགས་པའི་ཆ་རྣམས་གྲོལ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་པའི་བརྡ་རྙིང༌། ༢། དཔེ་རིས་འགོད་པ། དཔེ་རིས་མཉམ་སྦྲགས་བྱེད་པ། = ཀློག་པ་པོར་དོན་ལ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་པ་དང༌། དོན་གསལ་པོར་འཆར་བ། དོན་མི་བརྗེད་པའི་སླད་དུ་རྩོམ་ཡིག་ནང་འདྲ་པར་དང༌། རི་མོ་འདྲ་མིན་བཀོད་པའི་བྱ་གཞག