Browse Our Dictionary
I

Immaterial

༡། adm གལ་གནད་མེད་པའི། = གང་ཞིག་དངོས་སུ་ཡོད་མེད་ཀྱིས་དམིགས་བསལ་ཕན་གནོད་མེད་པའམ། གལ་གནད་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན། ༢། phil གཟུགས་མེད། = ལུས་དང༌། གཟུགས་རགས་པས་དབེན་པའི་རང་བཞིན།