Browse Our Dictionary
I

immigrant visa

གཞིས་སྤོས་མཐོང་མཆན། = གཏན་འཇགས་སམ། ཡང་ན་དུས་ཡུན་ངེས་མེད་བར་བཅའ་སྡོད་བྱེད་འཆར་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ལ་སྤྲོད་རྒྱུའི་མཐོང་མཆན།