Browse Our Dictionary
I

immuno suppression

ནད་འགོག་ནུས་གནོན། = ནད་འགོག་མ་ལག་རང་གར་ཉམས་རྐྱེན་གྱིས་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་མཁལ་མ་དང་། སྙིང་ལྟ་བུ་སྤོ་འཛུགས་ལ་གནོད་པའི་གེགས་རྐྱེན་འགོག་ཆེད་སྨན་དང་འགྱེད་འཕྲོ་སོགས་སྤྱད་ནས། ནད་འགོག་གི་ནུས་པའམ་ཡ་ལན་འགོག་གནོན་བྱེད་ཚུལ།