Browse Our Dictionary
I

immunology

ལུས་ཟུངས་རིག་པ། ནད་འགོག་རིག་པ། = མི་དང༌། སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་པོའི་ནང་ནད་རིགས་འདྲ་མིན་འགོག་པའི་ནུས་པའི་ཐད་དཔྱད་པ་བྱེད་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཡ་གྱལ་ཞིག