Browse Our Dictionary
I

impact

༡། phys བརྡབ་ཤུགས། = དངོས་པོ་ཕན་ཚུན་གདོང་ཐུག་རྒྱག་སྐབས་སུ་འབྱུང་བའི་སྣོན་ཤུགས། ༢། psycho ཤན། = ལྟ་བ་དང༌། བསམ་ཚུལ། གནས་སྟངས་སོགས་ལ་བརྟེན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་ཐེབས་པའི་ཤུགས་རྐྱེན།