Browse Our Dictionary
I

impenitent

གནོང་འགྱོད་མེད་པའི། འགྱོད་སེམས་མེད་པའི། = གང་བྱས་པའི་སྡིག་ལས་སམ་བྱ་ངན་ལ་སྡུག་བསྔལ་ལམ་འགྱོད་པ་མི་སྟོན་པའམ་མེད་པའི།