Browse Our Dictionary
I

imperialism

༡། གོང་མའི་རིང་ལུགས། = རྒྱལ་ཁམས་མང་པོ་རྒྱལ་པོའམ། གོང་མ་གཅིག་གི་མངའ་འོག་ཏུ་གནས་པའི་སྲིད་ལུགས། ༢། བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས། = རྒྱལ་ཁབ་བམ་སྲིད་གཞུང་ཞིག་ནས་རང་གི་དབང་ཆ་དང་ས་ཁྱོན་སོགས་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་བར་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། ས་ཁུལ་ཁག་བཙན་ཤེད་སོགས་ཐབས་ཇུས་འདྲ་མིན་གྱིས་རང་གི་མངའ་འོག་ཏུ་འཇུག་པའི་ལམ་ལུགས།