Browse Our Dictionary
I

impertinent

༡། གུས་བརྩི་མེད་པའི། = རང་ལས་མཐོ་བའམ་གོང་རིམ་ལ་བརྩི་འཇོག་དང་གུས་ཞབས་མེད་པའི། ༢། འབྲེལ་མེད། = སྐབས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད་པའི།