Browse Our Dictionary
I

impotent

med,psycho ༡། འཁྲིག་སྤྱོད་མི་ཐུབ་པའི་སྐྱེས་པ། ༢། ནུས་མེད། = ༡། ཕོ་མཚན་ལངས་མི་ཐུབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཆགས་པ་སྤྱོད་མི་ཐུབ་པའི་སྐྱེས་པ། ༢། བྱ་བ་གང་ཡང་བསྒྲུུབ་རྒྱུར་ནུས་སྟོབས་མེད་པའི།