Browse Our Dictionary
I

in abeyance

བར་ལྡིང༌། = ས་ཁང་དང་དངུལ་དངོས་སོགས་ལ་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་བདག་པོ་མེད་པའམ། མཚན་གནས་དང་གོ་ས་སོགས་འཛིན་མཁན་མེད་པར་ལུགས་སྲོལ་དང་། ཁྲིམས་སྒྲིག་སོགས་བརྩི་སྲུང་མ་བྱས་པར་དུས་མཚམས་ཤིག་གི་བར་ལུས་པའི་གནས་སྐབས།